Karty Usług

 

Lp.

Administracja

Karta usług

Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna – Inspektor ds. administracyjnych tel. 74 6633400

1

Zasady przyjmowania skarg i wniosków

[ pobierz ]

[ pobierz ]

2

Petycje

[ pobierz ]

 

3

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

[ pobierz ]

[ pobierz]

4

Potwierdzenie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym celem przedłożenia w zakładzie pracy

[ pobierz ]

[ pobierz ]

 

 

Lp.

Referat Finansów i Księgowości

Karta usług

Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna –  Inspektor ds. wymiaru podatków - tel. 74 6633426

1

Podatek rolny od osób fizycznych

[pobierz]

 

2

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

[pobierz]

 

3

Podatek leśny od osób fizycznych

[pobierz]

 

4

Zwolnienie i ulgi ustawowe w podatku rolnym
z tytułu nabycia gruntów lub objęcia w trwałe zagospodarowanie

[pobierz]

 

5

Umorzenie należności podatkowych

[pobierz]

 

6

Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty spłaty należności podatkowych

[pobierz]

 

Osoba odpowiedzialna – Inspektor ds. wymiaru podatków – tel. 74 6633426

7

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

[pobierz]

 

8

Podatek rolny od osób prawnych

[pobierz]

 

9

Podatek leśny od osób prawnych

[pobierz]

 

Osoba odpowiedzialna – Inspektor ds. rachunkowości podatkowej – tel. 74 6633405

10

Zwrot nadpłaty

[pobierz]

[pobierz]

11

Zaświadczenie o wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej

[pobierz]

[pobierz]

12

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

[pobierz]

[pobierz]

13

Zaświadczenia o dokonaniu wpłaty

[pobierz]

[pobierz]

Osoba odpowiedzialna – Młodszy Inspektor ds. podatków i rachunkowości
finansowo-budżetowej – tel. 74 6633406

14

Podatek od środków transportowych

[pobierz]

deklaracja

uchwała

 

Lp.

Rada Gminy Łagiewniki

Karta usług

Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna – Inspektor ds. obsługi Biura Rady tel. 74 6633413

1

Zasady przyjmowania skarg i wniosków

[ pobierz ]

[ pobierz ]

 

Lp.

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Karta usług

Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna – Kierownik RiOŚ - tel. 74 6633409

1

Potwierdzanie umów dzierżawy w urzędzie

[ pobierz ]

[ pobierz ]

2

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[pobierz]

Deklaracja

3

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

[pobierz]

Wniosek

Formularz informacji- pomoc publiczna

Klauzula informacyjna (RODO)

4

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

[pobierz]

Wniosek

Zgłoszenie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu

5

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

[pobierz]

Wniosek

6

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

[pobierz]

Deklaracja

Osoba odpowiedzialna – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – tel. 74 66 33 410

7

Dzierżawa/najem nieruchomości stanowiącej własność gminy

[pobierz]

Wniosek

8

Przedłużenie umowy dzierżawy/najmu gruntów stanowiących własność gminy

[pobierz]

Wniosek

9

Rezygnacja z umowy dzierżawy/najmu/użyczenia gruntów stanowiących własność gminy

[pobierz]

Wniosek

10

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy

[pobierz]

Wniosek

11

Odszkodowanie za działkę wydzieloną pod drogę publiczną

[pobierz]

Wniosek