Odpady komunalne (Śmieci)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach, informuje że w udostępnionym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok błędnie określono termin odbioru odpadów segregowanych (papier, szkoło, metale i tworzywa sztuczne) oraz odpadów ulegających biodegradacji w miesiącu lutym. W związku z powyższym skorygowano termin odbioru odpadów na prawidłowy. 

Korekta harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na 2020

 


W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że jest możliwa miesięczna płatność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy pamiętać, by z upływem terminu płatności za każdy kwartał opłacone były wszystkie trzy miesiące, które składają się na dany kwartał. Przypominamy, że miesięczna kwota opłaty to iloczyn liczby osób zgłoszonych w deklaracji oraz stawki opłaty uchwalonej w uchwale tj. 27 zł/osobę.

 

Ważna informacja

Urząd Gminy w Łagiewnikach informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XV/98/19 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 listopada 2019 r. od 01 stycznia 2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 27 zł miesięcznie od mieszkańca.

Mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów na swoich nieruchomościach. Mieszkańcy, którzy do tej pory nie segregowali odpadów nie muszą zmieniać deklaracji.

Stosowne zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z rachunkami za 2020 r. otrzymają wszyscy mieszkańcy gminy do końca lutego. Przypominamy, że opłata „za śmieci” jest kwartalna a termin pierwszej płatności przypada na 10 marca 2020 roku. Zgodnie z nową ustawą w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej tj. 54 zł miesięcznie od mieszkańca. Przypominamy, że worki do segregacji należy pobrać z Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Słowiańskiej 13 w Łagiewnikach.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 maja 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach, która będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata. Zgodnie z art. 24 e ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 2017.328 t.j.) Wójt Gminy Łagiewniki zamieszcza zatwierdzoną taryfę na stronie BiP.

 


e1

e2

Decyzja

Informacja - tabelka dla GMINY

Obowiązująca Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


 

WAŻNE TELEFONY W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy Łagiewniki:

74 6633409 - wszelkie reklamacje, zgłoszenia braku wywozu, wywóz nieterminowy, informacje dotyczące np. segregacji, zasad nowego systemu, informacje o wywozie itp.
74 6633434 – sprawy deklaracji, zmiany danych w deklaracjach, bloczki na opłatę,
74 6633405 – sprawy opłat, nadpłat, upomnień, windykacji.

Firma zajmująca się wywozem śmieci na terenie Gminy Łagiewniki od 01 stycznia 2014 roku:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach ul. Słowiańska 13, tel. 74 8939364, fax. 74 8940092,

e-mail: sekretariat@zuk-lagiewniki.pl 

http://www.zuk-lagiewniki.pl