Badania ankietowe a Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo,

oprócz Narodowego Spisu Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), który trwa  od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., statystyka publiczna prowadzi również bieżące badania ankietowe.

Od marca 2020 r. ankieterzy statystyczni - z uwagi na pandemię - kontaktują się z respondentami wyłącznie telefonicznie.

Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, tzn. badana jest część gospodarstw domowych lub rolnych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce.

 

Od maja do września br. statystyka publiczna będzie realizować następujące badania ankietowe:

 • Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (ZD, ZG) - badanie realizowane w sposób ciągły, spełniające ważną rolę w uzyskaniu bieżących danych o sytuacji na rynku pracy. Dane uzyskane  z badania wykorzystywane są do monitorowania i oceny skuteczności działań podejmowanych głównie w zakresie polityki rynku pracy, zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, jak i międzynarodowym. Wyniki badania są także jednym ze źródeł danych do monitorowania polityki edukacyjnej w Polsce i w Europie.
 • Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków (ZD-H) - badanie realizowane w sposób ciągły. Ankieta „Sytuacja na rynku migrantów i ich potomków” stanowi uzupełniającą część Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Badanie realizowane jest co 8 lat.
 • Kondycja Gospodarstw Domowych (KGD) - badanie realizowane w terminach: od 4 do 13 maja, od 7 do 16 czerwca, od 5 do 14 lipca, od  2 do 11 sierpnia, od 6 do 15 września, dostarczające informacji o postawach respondentów jako konsumentów, na podstawie subiektywnych opinii ludności. Celem badania jest uzyskanie wskaźników przedstawiających postawy (zachowania) konsumentów i ich zmiany w czasie.
 • Wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Gospodarstwach Domowych (SSI-10G, SSI-10I) - badanie realizowane od 14 kwietnia do 7 czerwca br.
  Celem badania jest zebranie danych o dostępie i celach wykorzystywania Internetu przez członków gospodarstw domowych. Uzyskane dane pozwolą na ocenę stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz umożliwią obserwowanie efektów działań podejmowanych przez instytucje krajowe i organizacje międzynarodowe.
 • Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych (BR-01, BR-01a, BR-01b, BR-04) - badanie realizowane w sposób ciągły, będące istotnym źródłem wiedzy o warunkach, w jakich żyje społeczeństwo Polski. Na podstawie uzyskanych w badaniu wyników podejmowane są ważne decyzje z zakresu polityki społecznej, dotyczące wszystkich mieszkańców Polski. Wyniki badania umożliwiają m. in.: analizę poziomu i zróżnicowania warunków życia podstawowych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych oraz przyczyn powodujących te zróżnicowanie.
 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B) - badanie realizowane od 1 do 28 czerwca. Dane pozyskane w badaniu zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji roślinnej i  zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą także do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju.
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S) - badanie realizowane  od 1 do 28 czerwca. Celem badania jest uzyskanie wiedzy o stanie trzody chlewnej w Polsce oraz o cenach ziemi użytkowanej rolniczo. Na podstawie zbiorczych wyników badań rolnicy mogą dowiedzieć się o tendencjach w produkcji trzody chlewnej, co umożliwia podejmowanie decyzji, mających wpływ na kierunek rozwoju gospodarstw.
 • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R) - badanie realizowane od 15 do 30 lipca. Celem badania jest pozyskanie informacji o tym, jak rolnicy oceniają aktualną i przyszłą sytuację swoich gospodarstw rolnych. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do opracowania bieżących informacji o sytuacji produkcyjno-ekonomicznej w rolnictwie oraz prognozowania kierunków zmian.
 • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ) - badanie realizowane od 1 do 20 lipca. Wyniki badania wykorzystywane są na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych, a także do kształtowania polityki rozwoju na szczeblu centralnym i regionalnym. Badanie dostarcza informacji niezbędnych do analizy zjawisk społeczno-gospodarczych, w tym o zasięgu i sposobie oddziaływania granicy.

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2021 roku wraz z harmonogramem badań i zakresem danych zbieranych w badaniach dostępny jest na stronie:
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2021/harmonogram.htm.

 

Przed rozpoczęciem każdego badania ankietowego – podobnie, jak ma to miejsce w tegorocznym Spisie Powszechnym – do respondentów wylosowanych do udziału w badaniu wysyłane są listy zapowiednie Prezesa GUS. Zapraszają one do udziału w badaniu i przekazują podstawowe informacje o sposobie i terminie jego realizacji.

Państwa udział w badaniach statystycznych prowadzonych przez GUS jest niezwykle ważny i cenny dla statystyki publicznej. Biorąc udział w badaniach statystycznych, mają Państwo wpływ na proces podejmowania strategicznych decyzji, które obejmują różne aspekty naszego życia, takie jak praca, edukacja, opieka zdrowotna.

Wszystkie dane przekazane nam przez Państwa są objęte tajemnicą statystyczną i wykorzystywane jedynie, by opracować zestawienia zbiorcze. Oznacza to, że są należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione.

Badania realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Więcej o RODO w statystyce publicznej: stat.gov.pl/rodo.

Gwarantujemy, że stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji.

 

Przypominamy:

Jeżeli mają Państwo wątpliwość, czy zadzwonił ankieter statystyczny, prosimy o kontakt z nami:

 • tożsamość ankietera statystycznego mogą Państwo zweryfikować za pomocą aplikacji „Sprawdź tożsamość ankietera”, dostępnej na stronie https://sa.stat.gov.pl;
 • w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniem lub w celu weryfikacji ankietera, prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Statystycznym, działającym na terenie Państwa województwa. Pomocy udzielą Państwu dyżurujący pracownicy urzędów statystycznych.

  Pełną listę kontaktową zamieściliśmy na stronie http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2021/Kontakt.htm.

 

Zachęcamy Państwa do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez statystykę publiczną i prosimy o przychylność dla ankieterów statystycznych.