Rekreacja i turystyka

Wiejskie boiska sportowe na terenie gminy Łagiewniki znajdują się praktycznie w każdej miejscowości. W Łagiewnikach i Sieniawce nad istniejącymi zbiornikami wodnymi zlokalizowane są o Zalew w Sieniawceśrodki wypoczynku świąteczno - weekendowego (pola biwakowe, namiotowe, kąpieliska). Wśród lasów zorganizowane są miejsca odpoczynku dla turystyki pieszej.

Do infrastruktury związanej z  obsługą ruchu turystycznego na terenie gminy Łagiewniki zaliczyć należy również wytyczone szlaki turystyczne:
  • czerwony - Łagiewniki - Przełęcz Słupicka, Wzgórza Olszeńskie w Masywie Ślęży
  • zielony - Strzelce - Przełęcz Słupicka - Wzgórza Krzyżowe
  • niebieski - Przełęcz Tąpadła - Przełęcz Sulistrowicka
  • żółty - Przełęcz Tąpadła - zachodnie zbocze Raduni - Świerkowa (w kierunku Wzgórz Kiełczyńskich)

m2

Tereny szczególnie predysponowane dla rozwoju turystyki i rekreacji oraz wypoczynku znajdują się w  północno - zachodniej części gminy Łagiewniki (południowe zbocza Masywu Ślęży w  rejonie wsi Uliczno, Słupice, Młynica) oraz w południowej części (Wzgórza Krzyżowe w rejonie wsi Janczowice, Sieniawka). Są to tereny w znacznej części zalesione, o interesującej, zróżnicowanej rzeźbie terenu oraz licznych atrakcjach przyrodniczych i zabytkach kultury materialnej. Do najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego, a jednocześnie największymi atrakcjami turystycznych na terenie gminy są kompleksy leśne Ślężańskiego Parku Krajobrazowego wraz z rezerwatem przyrody na górze Raduni oraz zalesione stoki Wzgórz Krzyżowych. Lasy pokrywające południowo zachodnie stoki Góry Raduni ze  względu na występujące tu ostoje dzikiej zwierzyny należy wyłączyć z możliwości penetracji turystycznej. Rezerwat na Górze Raduni jest dostępny dla ruchu turystycznego w ograniczonym zakresie tj. tylko po wyznaczonych szlakach. Znaczna część lasów Ślężańskiego Parku Krajobrazowego winna być chroniona przed penetracją turystyczną ze względu na wysokie zagrożenie pożarowe oraz podatność na zniszczenia mechaniczne. Bardziej korzystne warunki do wycieczek turystycznych występują w obszarach leśnych Wzgórz Krzyżowych, w południowej części gminy.

j2

Do szczególnie atrakcyjnych i predysponowanych do rozwoju funkcji rekreacji - letniskowej na terenie gminy Łagiewniki są wsie: Uliczno, Słupice, Młynica, oraz Janczowice i Sieniawka. W środkowej części gminy, na przepływających tu potokach, przewiduję się budowę kolejnych zbiorników wodnych, które oprócz funkcji retencyjnych mogą pełnić funkcję rekreacyjne. Tereny wokół tych zbiorników, po ich realizacji, staną się naturalnym zapleczem do rozwoju turystyki. Arboretum Wojsławice położone jest 50 km na południe od Wrocławia i niecałe 2 km na wschód od historycznego miasta Niemczy. Krajobraz jest bardzo urozmaicony. Głębokie wąwozy i strumienie przecinają malownicza Wzgórza Dębowe, wśród których leży mała osada Wojsławice. Przez park płynie jeden z prawobrzeżnych dopływów Ślęży, zasilając dwa stawy. Pierwsze wzmianki o parku pochodzą z 1842 roku. Obecny charakter zawdzięcza park Fritzowi von Oheimbowi, wybitnemu znawcy roślin, który zwrócił uwagę na szczególne walory przyrodnicze tego terenu. Nowy park powstawał stopniowo. Właścicieli zgromadził w nim liczne odmiany i gatunki roślin m.in. ponad 200 różaneczników. Wojsławickie Arboretum, wpisane w 1983 roku do rejestru zabytków kultury, słynie z różaneczników i azalii. Kolekcja ta należy do największych i  najstarszych w Polsce. Obecnie nadal powiększane są kolekcje roślin, liczące ponad 1000 różnych gatunków i odmian. Szczególną troską otacza się gatunki chronione i ginące i stare, zapomniane odmiany drzew i krzewów.

m4