,,Poznawanie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego miejscowości Łagiewniki i Libchavy dzięki ścieżkom edukacyjnym”

Gmina Łagiewniki realizuje zadanie pn. ,,Poznawanie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego miejscowości Łagiewniki i Libchavy dzięki ścieżkom edukacyjnym”, w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A  Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002967/220 

(Budowa Pomostu Widokowego i Ścieżki Edukacyjno – Przyrodniczej w m. Sieniawka, oraz wykona broszury promocyjne oraz tłumaczenia wydawnictwa promującego gminy partnerskie z Polski i Czech).

 

https://www.virtualtravel.cz/export/libchavy/polski.html

a

https://www.virtualtravel.cz/export/lagiewniki/polski.html

0
0