,,Poznawanie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego miejscowości Łagiewniki i Libchavy dzięki ścieżkom edukacyjnym”

Gmina Łagiewniki realizuje zadanie pn. ,,Poznawanie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego miejscowości Łagiewniki i Libchavy dzięki ścieżkom edukacyjnym”, w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A  Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002967/220 

(Budowa Pomostu Widokowego i Ścieżki Edukacyjno – Przyrodniczej w m. Sieniawka, oraz wykona broszury promocyjne oraz tłumaczenia wydawnictwa promującego gminy partnerskie z Polski i Czech).

 

https://www.virtualtravel.cz/export/libchavy/polski.html

a

https://www.virtualtravel.cz/export/lagiewniki/polski.html

 


Otwarcie ścieżkiw Gminie Libchavy

 

Spot promocyjny

 

https://www.dropbox.com/s/ghe2m63tvbm9d5c/Łagiewniki_v2.mp4?dl=0

 

Otwarcie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Łagiewnikach

Głównym celem projektu pn. ,,Poznawanie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego miejscowości Łagiewniki i Libchavy dzięki ścieżką edukacyjnym” współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis było poszerzenie oferty atrakcji turystycznych oraz zwiększenie liczby odwiedzających teren przygraniczny poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Nowe ścieżki edukacyjne powstały u obu partnerów w Gminie Łagiewniki i Gminie Libchavy.

Na terenie Gminy Łagiewniki wykonano pomost widokowy, ścieżkę edukacyjno- przyrodniczą, polegającą na dostawie i ustawieniu 7 kamieni (dużych głazów naturalnych) z zamontowanymi do nich tablicami opisującymi obszar natury 2000 oraz lokalnie występującą faunę i florę w ilości 7 szt., oraz montaż tablicy pamiątkowej w ramach projektu wykonano również spot i broszurę promocyjną.

W miejscowości Libchavy zbudowano sensoryczną ścieżkę dydaktyczną o długości około 8 km z 7 przystankami, która jest kontynuacją wcześniej wybudowanej ścieżki dydaktycznej.