Informacja z przebiegu zadania pn. ”Realizacja przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie, utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu gminy Łagiewniki w roku 2021”.

Informacja z przebiegu zadania pn. ”Realizacja przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie, utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu gminy Łagiewniki w roku 2021”.

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - logo

 

  Informacja z przebiegu zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagiewniki”. 

W związku z ogłoszonym w dniu 02.06.2021 r. naborem wniosków na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2021, w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Łagiewniki wnioskiem z dnia 18.06.2021 r. zwróciła się o dofinansowanie zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagiewniki”. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu się do dofinansowania, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono zapytanie o cenę wraz z zaproszeniem do złożenia ofert na wykonanie prac w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty uznając, że została ona złożona przez firmę IMAK Krzysztof Szymczak, ul. Norwida 11/14, 96-100 Skierniewice. Pomiędzy stronami w dniu 03.09.2021 r. została zawarta umowa nr RiOŚ.237/2021.

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w terminie do dnia 04.10.2021 r.  W wyniku realizacji zadania usunięte zostały materiały budowlane zawierające azbest o kodzie 17 06 05* w ilości 21,080 Mg. Odpady zawierające azbest zostały zdemontowane  w ilości 12,940 Mg, a odebrany (zdeponowany) w ilości 8,140 Mg.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 18 449,55 zł. Przedmiotowe zadanie zrealizowano z udziałem dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości ponad 13 tys zł.

 

Wójt

/-/ Jarosław Tyniec

 

0
0