Rolnictwo i przemysł

r

Warunki do prowadzenia intensywnej produkcji rolnej są na terenie gminy wyjątkowo korzystne. Gleby kompleksu pszennego stanowią 90% powierzchni. Struktura władania gruntami na terenie gminy wykazuje w ostatnich latach względną stabilność. Sektor indywidualny w niewielkim stopniu powiększa swój udział głównie przez wykup gruntów. Stabilny jest odsetek gruntów należących do Lasów Państwowych (Nadleśnictw) ze względu na kompleksy leśne pokrywające część gminy - powierzchnie te ze względu na prowadzoną gospodarkę leśną oraz ich ochronę przed zmianą użytkowania nie zmieniają właściciela. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego na terenie gminy wynosi 6,3 ha. Rozwój produkcji rolnej na terenie gminy Łagiewniki ma bardzo dobre podstawy w panujących tu warunkach klimatyczno - glebowych. Warunki glebowe, tj. wysoki odsetek gleb pszennych dobrych i bardzo dobrych sprzyja intensywnej uprawie zbóż, głównie pszenicy oraz roślin przemysłowych (buraków cukrowych oraz rzepaku. W minionych latach, co jest widoczne w zbudowanych w latach 60 - 70 obiektach hodowlanych, rozwija się tu intensywna hodowla głównie bydła (obecnie w regresie). Należy przy tym zauważyć, że nawet najlepsze warunki przyrodnicze nie determinują możliwości rozwoju rolnictwa.

Do największych zakładów produkcyjnych (przemysłowych) na terenie gminy Łagiewniki należą:

  1. Piekarnia "Backpol"
  2. Zakład Mechaniczno - Handlowy "Zameh"
  3. Gorzelnia w Radzikowie

Większość wsi na terenie gminy Łagiewniki zlokalizowane są ponadto niewielkie prywatne zakłady rzemieślniczo - produkcyjne i usługowe.