Warunki klimatyczne

e1

Średnioroczna temperatura powietrza na terenie gminy Łagiewniki wynosi 7-8 stopni. Przeważają wiatry z kierunku południowego i południowo- zachodniego. Średnie roczne opady wynoszą na tym terenie 560-660 mm, wykazując uzależnienie wysokościowe (większe natężenie w części południowej, pagórkowatej). Opady półrocza letniego stanowią około 69% całości sum rocznych. Średnia maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wynosi 15-20 cm. Czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi około 50-60 dni, zanik pokrywy następuje 25-30 marca. Stoki wzgórz mają ekspozycję południowo- wschodnią. Na terenie gminy Łagiewniki dominują gleby brunatne właściwe. Gleby typu czarnych ziem występują w części północno-wschodniej oraz pasmem wzdłuż potoku Krzywula. W części południowej, pagórkowatej, występują gleby brunatne- płowe, rzadziej bielicowe. Dna dolin cieków, wzdłuż potoków, wyścielają mady rzeczne. Gleby gminy Łagiewniki, wytworzone w większości na glinach lodowcowych i piaskach oraz glinach lessopodobnych i utworach pyłowych, tworzą kompleks pszenny dobry i  bardzo dobry oraz pszenno żytni. Gleby powstałe na utworach piaszczystych tworzą kompleks żytni, a wytworzone na madach- kompleks zbożowo- pastewny. Szczególnie chronione z punktu widzenia rolnictwa gleby I-m klasy bonitacyjnej stanowią około 82% użytków rolnych. Lasy gminy Łagiewniki położone są w V krainie przyrodniczo- leśnej, w dzielnicy Przedgórza Sudeckiego. Powierzchnia lasów i  gruntów leśnych zajmuje łącznie 19% ogólnego obszaru gminy (2.379 ha). Wielkość ta odpowiada średniej zalesienia dla powiatu dzierżoniowskiego (20,5%), a  jednocześnie jest mniejsza od średniej lesistości województwa dolnośląskiego wynoszącej około 28,6%. Zwarte tereny leśne występują w północnej i południowej części gminy. Związane jest to z rzeźbą południowej części gminy porastają one zbocza wzniesień Raduni (część północna) i Wzgórz Krzyżowych (część południowa). Lasy gminy Łagiewniki zaliczane są do lasów ochronnych: - wodochronne- w zlewni Ślęży na południe od Ligoty Wielkiej i w zlewni Krzywuli, na zachód od Sieniawki oraz na północ od Uliczna, - chroniące środowisko i glebochronne- na zachodnim zboczu Łysej Góry (południowe stoki Góry Raduni), - stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody- południowe, wschodnie i północne zbocza Łysej Góry (stoki Góry Raduni). Występuje tu w przewadze siedlisko lasu świeżego, o drzewostanie w  którym dominuje dąb, świerk, a w domieszce występuje sosna, buk, jesion, olsza, osika i jawor. podszyt i runo są stosunkowo silne i rozwinięte. Ze względu na wiek, skład gatunkowy i ukształtowanie terenu lasy są atrakcyjne pod względem przydatności dla rekreacji i turystyki.