Gospodarka odpadami

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2022

UWAGA ZMIANA!

W roku 2022 rozdzielono terminy odbioru odpadów segregowanych.

W innych terminach odbierane będą metale i tworzywa sztuczne (żółty worek), a w innych szkło (zielony worek) i papier (niebieski worek).

 


Uwaga przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości niezamieszkałych!

Urząd Gminy Łagiewniki informuje, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych – z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Dotyczy to m.in.: placówek oświatowych, kulturalnych, zdrowotnych, sklepów, lokali gastronomicznych, handlowych, usługowych,  banków, poczty, biura, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych itp.

Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybraną firmą. Umowa ta musi mieć charakter pisemny.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją:
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Łagiewniki zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać i  kopię tego dokumentu przesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Łagiewniki do dnia 31.07.2020 r.

Za nieposiadanie umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny.


W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że jest możliwa miesięczna płatność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy pamiętać, by z upływem terminu płatności za każdy kwartał opłacone były wszystkie trzy miesiące, które składają się na dany kwartał. Przypominamy, że miesięczna kwota opłaty to iloczyn liczby osób zgłoszonych w deklaracji oraz stawki opłaty uchwalonej w uchwale tj. 27 zł/osobę.

 

Ważna informacja

Urząd Gminy w Łagiewnikach informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XV/98/19 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 listopada 2019 r. od 01 stycznia 2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 27 zł miesięcznie od mieszkańca.

Mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów na swoich nieruchomościach. Mieszkańcy, którzy do tej pory nie segregowali odpadów nie muszą zmieniać deklaracji.

Stosowne zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z rachunkami za 2020 r. otrzymają wszyscy mieszkańcy gminy do końca lutego. Przypominamy, że opłata „za śmieci” jest kwartalna a termin pierwszej płatności przypada na 10 marca 2020 roku. Zgodnie z nową ustawą w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej tj. 54 zł miesięcznie od mieszkańca. Przypominamy, że worki do segregacji należy pobrać z Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Słowiańskiej 13 w Łagiewnikach.


 


Obowiązująca Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


 

WAŻNE TELEFONY W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy Łagiewniki:

74 6633409 - wszelkie reklamacje, zgłoszenia braku wywozu, wywóz nieterminowy, informacje dotyczące np. segregacji, zasad nowego systemu, informacje o wywozie itp.
74 6633435 – sprawy deklaracji, zmiany danych w deklaracjach, bloczki na opłatę,
74 6633405 – sprawy opłat, nadpłat, upomnień, windykacji.

Firma zajmująca się wywozem śmieci na terenie Gminy Łagiewniki od 01 stycznia 2014 roku:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach ul. Słowiańska 13, tel. 74 8939364, fax. 74 8940092,

e-mail: sekretariat@zuk-lagiewniki.pl 

http://www.zuk-lagiewniki.pl
 
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń zgodnie z rodziałem 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)
           
lp FIRMA siedziba, adres lub
imię nazwisko przedsiębiorcy
siedziba, adres
Numer identyfikacji
podatkowej
Numer
regon
Rodzaj odbieranych
odpadów
Numer rejestrowy
1 2 3 4 5 6
1 Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o. o. ul. Słowiańska 13, 58 - 210 Łagiewniki 882-211-83-41 22116748 Nieczystości płynne RiSS.6341.01.2013
2 Alfa Partner Kamil Wójcik ul. Ogrodowa  6,  55-095 Mirków Tel. 797 448 863 952-192-11-21 146071403 Nieczystości płynne RiSS.6232.16.2018
3 WC SERWIS ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze Tel. 801 123 088 648-273-04-08 241628482 Nieczystości płynne RiSS.6232.18.2017
4 Wywóz Nieczystości Płynnych Roboty Ziemne, Sebastian Dąbrowski, ul. Pocztowa 5, 58-116 Mościsko, Tel. 669 861 272 882-123-54-35 366776719 Nieczystości płynne RiOS.6232.19.2019REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ prowadzonej na terenie Gminy Łagiewniki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA na prowadzenie działalności określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach