Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwach rolnych

  Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwach rolnych

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wielu gospodarstwach jest możliwe bez ponoszenia dużych nakładów finansowych. Wystarczy zmienić niektóre metody pracy, zadbać o ład                 i porządek, organizować pracę w taki sposób, aby znalazł się czas na odpoczynek, bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta podanych w instrukcji obsługi maszyn. Działanie                  z wyobraźnią i świadomością występujących zagrożeń przy pracach w gospodarstwie rolnym,        a szczególnie przy obsłudze maszyn i narzędzi, jest najlepszym sposobem uniknięcia wielu ludzkich tragedii.

Przygotowanie maszyn

Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, maszyny wyposaża się w osłony i obudowy. Osłonięte powinny być wszystkie mechanizmy napędowe, silniki, koła pasowe i zębate, łańcuchy, wały, przekładnie, noże, bijaki, tarcza piły i szlifierki kątowej. Należy dbać o dobry stan osłon tych elementów.

Nie każdy może obsługiwać maszynę

Aby ustrzec się przed wypadkami, należy stosować podstawowe zasadny bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Najważniejsza zasada - maszyny mogą obsługiwać osoby zdrowe, dorosłe, przeszkolone i posiadające wymagane uprawnienia. Rolniku, nie przystępuj do pracy, jeżeli odczuwasz jakiekolwiek dolegliwości i masz złe samopoczucie.

Pamiętaj o niebezpieczeństwach!

Podczas pracy z maszynami rolnik narażony jest na: skaleczenie lub pochwycenie przez ruchome części, uderzenie przez zerwany element - pas, linę, łańcuch, przygniecenie przez przewożony materiał lub maszynę, upadek, poparzenie, przejechanie lub potrącenie. Podczas pracy należy dbać o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale i innych.

Używaj maszyn zgodnie z przeznaczeniem

Właściwa eksploatacja maszyn zwiększa szansę na bezpieczną pracę w gospodarstwie - nie używaj ciągników nieprzystosowanych do danej pracy, nie przewoź ludzi w skrzyni rozsiewacza nawozów mineralnych, nie zezwalaj na jazdę na ładunku, błotnikach, zaczepach, nie zezwalaj na przebywanie pomiędzy ciągnikiem a maszyną współpracującą, nie dopuszczaj do długotrwałej pracy ciągnika i maszyn w pomieszczeniach o słabej wentylacji i nie uruchamiaj ich w pomieszczeniach drewnianych.

Jak bezpieczne parkować

Zabezpieczaj pozostawione maszyny przed samoczynnym zjechaniem z pochyłości, podpieraj zaczepy maszyn. Parkuj maszyny tak, aby nie przeszkadzały w poruszaniu się po placach i pomieszczeniach oraz nie stwarzały zagrożenia dla poruszających się w pobliżu osób. Rolnik jest odpowiedzialny za sprawność techniczną, prawidłowe wyposażenie i przygotowanie do pracy obsługiwanych maszyn. Nie można dopuścić do tego, aby przewożony ładunek spadł podczas jazdy. Ważne jest, aby używać wyłącznie przyczep z podwyższonymi burtami lub obudowanych siatką i zabezpieczać ładunki pasami.

Rolniku! Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy, rób sobie przerwy na odpoczynek, ponieważ zmęczenie obniża sprawność i koncentrację. Pod żadnym pozorem nie pozwalaj na obsługiwanie sprzętu rolniczego osobom nieupoważnionym, będącym w złym stanie psychofizycznym oraz dzieciom poniżej 16-tego roku życia!

 

W razie wypadku

Gdy dojdzie do upadku lub wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a poszkodowanym udzielić pomocy oraz niezwłocznie wezwać pomoc lekarską i poinformować o okolicznościach wypadku.

W rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

  1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
  2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
  3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
  4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP, możliwie jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki.

PT KRUS Strzelin

Materiały źródłowe: broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, strona www.gov.pl/krus

Artykuł zostanie zamieszczony na stronach:                                                               www.strzelin.pl, www.kondratowice.pl, www.borow.pl, www.wiazow.pl, www.przeworno.pl, www.lagiewniki.

 

1
0