EkoPowiat – ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim

Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, Czcionka, design

Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający logo, Czcionka, Grafika, design

Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający Czcionka, tekst, biały, Grafika

Opis wygenerowany automatycznie

 

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

 

Opis projektu: Przedmiotowy Projekt bezpośrednio skierowany jest do 403 uczniów klas szóstych z 13 szkół podstawowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego oraz do 355 seniorów korzystających z różnego rodzaju placówek senioralnych na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Pierwszy etap przedsięwzięcia zakłada cykl warsztatów m.in. przygotowujących do ekokonkursu planistycznego dla młodzieży, w którym stworzone zostaną plany zagospodarowania fragmentu terenu wskazanego przez szkołę lub gminę. Podczas warsztatów omawiane będą tematy bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami, a także ochrony środowiska w zakresie tworzenia nowych ekosystemów. Efektem warsztatów będą m. in. miniprojekty ekonasadzeń. Każda ze szkół wybierze najlepszy projekt, który zostanie przedstawiony podczas trwania etapu finałowego konkursu przed komisją składającą się z przedstawicieli Partnerów oraz Wnioskodawcy. Efektem końcowym warsztatów będą happeningi organizowane w każdej szkole, podczas których dzieci we współpracy z opiekunami, wprowadzą w życie zdobytą wiedzę i dokonają nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z zasadami ekoprojektu. Międzypokoleniowy charakter przedmiotowego Projektu zostanie zachowany poprzez przeprowadzenie cyklu ekokonferencji na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, wśród osób w wieku 60+ korzystających z placówek opieki senioralnej itp.

Cykl warsztatów zostanie przeprowadzony w 13 szkołach podstawowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego tj.:

– Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie (80 uczniów)

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie (23 uczniów)

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku (11 uczniów)

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach (21 uczniów)

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piławie Dolnej (10 uczniów)

– Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Olesznej (19 uczniów)

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach (46 uczniów)

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej (60 uczniów)

– Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej (53 uczniów)

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie (20 uczniów)

– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie (20 uczniów)

– Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie (20 uczniów)

– Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie (20 uczniów).

Zadaniem Lidera projektu będzie koordynowanie wszelkich prac, promocja projektu oraz prawidłowe rozliczanie i realizacja projektu przed WFOŚiGW.

 

Cel projektu: Przedmiotowy Projekt jest odpowiedzią jednostek samorządu terytorialnego powiatu dzierżoniowskiego na potrzeby mieszkańców w zdobywaniu wiedzy na temat ochrony środowiska, bioróżnorodności, gospodarki odpadami oraz zrównoważonego rozwoju. Głównym celem niniejszego Projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej a także rozpowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów ze szkół podstawowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. W odpowiedzi na problem stale wzrastającej ilości odpadów, w tym komunalnych, które nie zawsze trafiają do systemu zbiórki i segregacji przedmiotowy projekt zakłada również szkolenia dla seniorów w tym zakresie. Rozwój cywilizacyjny oraz brak świadomości ekologicznej społeczeństwa przyczyniają się do ciągłej degradacji środowiska przyrodniczego. Chcąc temu przeciwdziałać, Wnioskodawca zaplanował urozmaicenie procesu nauczania dzieci o zagadnienia ekologiczne w postaci warsztatów i konkursu. Dzięki realizacji przedmiotowego zadania wśród dzieci i młodzieży pow. dzierżoniowskiego zostanie ukształtowane poczucie odpowiedzialności za jakość życia mieszkańców w środowisku lokalnym. Poprzez zajęcia warsztatowe w życie zostaną wcielone umiejętności myślenia i rozumienia interdyscyplinarnego, prowadzącego do odkrycia zależności między stanem środowiska a jakością życia poszczególnych osób i całych społeczeństw.

 

Planowane efekty:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt ekologiczny.

W zakresie działań bezpośrednich polegający na zwiększeniu wiedzy na temat ekologii oraz ukształtowaniu odpowiednich nawyków w życiu codziennym wśród:

a) 403 uczestników warsztatów dla uczniów klas 6 szkół podstawowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego oraz konkursu pn. „ EkoKonkurs w Powiecie Dzierżoniowskim”, 

b) 355 uczestników  konferencji dla seniorów.

W zakresie działań pośrednich polegający na upowszechnianiu treści związanych z projektem oraz zachęceniu do podejmowania działań wśród:

– 10.000 osób korzystających z 13 sztuk utworzonych  terenów zielonych wokół szkół,

– 5.000 odbiorców postów związanych z projektem, umieszczonych na profilu na Facebooku,

– 50.000 odbiorców audycji radiowych.

Zakładany efekt ekologiczny zostanie osiągnięty  w terminie do 30 grudnia 2024 roku jako suma zasięgu działań bezpośrednich i pośrednich w ilości 65.758 osób łącznie.

 

Wartość projektu: 159 526,66 PLN.

Wartość dofinansowania: 143 573,99 PLN.

Zakończenie realizacji Projektu planuje się na grudzień 2024 r.


 

Harmonogram kwiecień

1
0