Włącz się! Przedstaw swoje pomysły! Aktywnie działaj, aby Tobie i Twoim bliskim w Gminie Łagiewniki żyło się lepiej!

Włącz się!

Przedstaw swoje pomysły!

Aktywnie działaj, aby Tobie i Twoim bliskim w Gminie Łagiewniki żyło się lepiej!

Zapraszamy i czekamy na propozycje działań, które ożywią Twoje otoczenie!

 

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Łagiewniki, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów

rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łagiewniki

Dotychczas, zgodnie z uchwałą nr LXXXII/467/2024 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łagiewniki wyznaczony został obszar rewitalizacji, który dostępny jest w treści uchwały:

link do uchwały: file:///C:/Users/ajesiolowska/Downloads/uchwala-467_2705832.pdf

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które należy uwzględnić w programie rewitalizacji.

Przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców. 
Każdy z projektów powinien służyć rozwiązaniu konkretnych problemów, przede wszystkim społecznych - na obszarze rewitalizowanym. 

Poniżej zamieszczamy wzór karty projektu, na której opisać można propozycję projektu rewitalizacyjnego. 

Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty można składać w terminie
do 10 sierpnia 2024 roku
w następujący sposób:

 • papierowej przesłanej na adres Urzędu Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy Łagiewniki;
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@lagiewniki.pl

Każda składana karta projektu powinna zostać podpisana czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych.

Przykładami projektów miękkich (tzn. nieinwestycyjnych) są zazwyczaj niewielkie projekty, ukierunkowane głównie na rozwój zasobów ludzkich, integrację społeczną, czy wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej. Są to projekty obejmujące imprezy kulturalne, rekreacyjne, sportowe, szkolenia, warsztaty, współpracę partnerską.

Celem zainspirowania pomysłów w działaniach nie inwestycyjnych poniżej
kilkanaście roboczych tytułów tego typu projektów:

 • Sport w każdym!
 • „Filozofia dla wszystkich” - warsztaty filozoficzne dla dzieci i młodzieży gminy …
  rozwijające umiejętność krytycznego myślenia z wykorzystaniem tekstów literackich
 • „Społecznicy z ………………..”- wolontariat uczniów…………………………
 • „Nasza firma” - zajęcia aktywizujące i rozwijające potencjał i przedsiębiorczość uczniów……………
 • Go local – zarabiaj globalnie, działaj lokalnie…………………
 • „Zgrana rodzina” - działania aktywizujące i rozwijające potencjał i przedsiębiorczość rodziny……..
 • Integracja i edukacja międzypokoleniowa – OD-Nowa
 • Wspólne działanie – organizacja wyjazdów i działań społecznych
 • Baza Współpracy
 • Działania służące ochronie środowiska
 • Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska
 • Zdrowy tryb życia

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 33 300 30 78 lub mailowo pisząc na adres rewitalizacja@kreatus.eu.

 

Karty projektów stanowią propozycje działań rewitalizacyjnych, które ostatecznie będą weryfikowane przez zespół opracowujący program rewitalizacji.

 

Pomysły zostaną zweryfikowane przede wszystkim pod kątem potrzeby realizacji danego projektu zgodnej z ideą rewitalizacji oraz problemami występującymi na obszarze rewitalizacji a także pod kątem możliwości ich finansowania. W związku z powyższym zespół może kontaktować się z wnioskodawcą w celu ustalenia dodatkowych elementów w opisie lub ewentualnych zmian. Po weryfikacji propozycje działań rewitalizacyjnych zostaną wpisane do programu rewitalizacji w postaci projektów podstawowych oraz uzupełniających. Wpisanie projektu do programu nie oznacza, że dany projekt ma zapewnione źródło finansowania.


W ramach realizacji procesów rewitalizacyjnych po uchwaleniu programu wskazani realizatorzy powinni przystąpić do pozyskiwania środków finansowych, składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz organizowanie partnerstw w projekcie.


Zapraszamy w środę, 18 stycznia, o godzinie 17o Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (parter, sala sesyjna)
 


KARTA PROJEKTÓW GPR ŁAGIEWNIKI

KARTA PROJEKTÓW GPR ŁAGIEWNIKI PUSTA

0
0