Informacja po zakończeniu procesu uspołecznienia procesu tworzenia projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego

W związku procesem uspołecznienia procesu tworzenia  Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Interwencji (ZIT POF) przedstawiamy  uwagi i opinie zgłoszone w terminie od 15.12.2022 do 02.12.2022 r.   za pośrednictwem  formularza internetowego, który znajdował się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/

Jednocześnie informujemy: partnerów społeczno-gospodarczych, społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,  inne grupy interesariuszy istotne dla rozwoju ZIT POF, że proces uspołecznienia będzie kontynuowany między innymi poprzez publikowanie kolejnych projektów dokumentu oraz opiniowanie dokumentu przez Radę ZIT po jej utworzeniu.

Odniesienie do zgłoszonych uwag i opinii znajduje się pod następującym linkiem Informacja dot. wyników uspołecznienia.

Zaktualizowanych projekt Strategii ZIT POF znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/zitpof1.pdf.

 


Załączniki:

- Informacja dot. wyników uspołecznienia

 - Informacja o zgłoszonych uwagach

- Zaktualizowana strategia w wersji PDF

- Zaktualizowana strategia w wersji edytowalnej

0
0